BIP
KWALIFIKACJA DO NSR

 

 Jeśli lubisz wyzwania, masz potrzebę bezinteresownego niesienia pomocy innym osobom, uczestniczenia w ważnych wydarzeniach dla kraju i świata, kieruje tobą pasja oraz zamiłowanie do zawodu żołnierza, chcesz wykorzystać własne doświadczenie i posiadaną wiedzę,

 to koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi procedur rekrutacyjnych do Narodowych Sił Rezerwowych i dołącz do najlepszych.

 

 

 

 

 

Link do spotu reklamowego -> SPOT

Link do filmu promocyjnego -> FILM 1

Link do filmu promocyjnego -> FILM 2

Link do filmu promocyjnego -> FILM 3

 

  


 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

PRZEZNACZENIEM NSR jest udział w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;
 • akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA ŻOŁNIERZA NSR

Kandydat  do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.


Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt może być zawarty z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia – oprócz wyżej wymienionych – łącznie następując warunki:

 

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne
  w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

 

 ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR

 


 GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH
ŻOŁNIERZOM REZERWY W RMACH NSR
 
NALEŻNOŚCI FINANSOWE


uposażenie za każdy dzień czynnej służby;
dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby.


 ŚWIADCZENIA RZECZOWE


zakwaterowanie zbiorowe;
umundurowanie i wyekwipowanie;
bezpłatne wyżywienie

 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE


opieka medyczna;
opieka stomatologiczna;
zaopatrzenie w produkty lecznicze.

 
OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH


gwarancja stabilności zawodowej;
 zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.;
 ograniczenie możliwości rozwiązywania stosunku pracy.

 

 

PROCEDURY POWOŁANIA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
 
Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a chcieliby pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.

  
Żołnierze służby przygotowawczej kształceni są  na potrzeby korpusu:

 • oficerów – uczelnie wojskowe;
 • podoficerów – szkoły podoficerskie;
 • szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.

 

 
Żonierze rezerwy zainteresowani wykonywniem obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty we właściwej WKU ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby wojskowej w celu ujęcia do bazy danych osób zgłaszających chęć powołania do służby w NSR lub na poniższe numery telefonów punktów konsultacyjno-informacyjnych  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.

 

w godzinach od 7:30 do 15:30 

tel. 261 415 024, 261 415 025.

 

w godzinach od 15:30 do 18:00

 telefon kom. 605 739 980, 721 890 104