BIP
O WSzW

Wojewódzki Sztab Wojskowy  w Bydgoszczy

 

 

  podlega pod 

Szefa Sztabu Generalnego WP

 

 

 


teren administrowany

 
 

  1.  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy jest:


    • narodowym, terytorialnym organem zarządzania zabezpieczającym od strony wykonawczej sprawowanie przez Szefa WSzW  funkcji dowodzenia i kierowania podległymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień – zwanymi dalej WKU - w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań w czasie pokoju, kryzysu, zagrożenia i wojny;
    • terenowym organem administracji wojskowej w sprawach uzupełniania sił zbrojnych i administrowania ich rezerwami osobowymi oraz organizowanie współdziałania z terenowymi organami administracji rządowej niezespolonej i samorządowej na obszarze województwa;
    • organem dowodzenia i kierowania przygotowaniem WSzW, podległych WKU do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa, zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi i świadczeniami rzeczowymi; koordynuje planowanie i wykorzystanie pozamilitarnych ogniw obronnych województwa uczestniczących w obronie regionu oraz do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych sił zbrojnych.

     

  2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną WSzW z podziałem na stanowiska wojskowe i cywilne, wymagane kwalifikacje oraz zaszeregowanie poszczególnych stanowisk do stopnia etatowego i grupy uposażenia, a także bezpośrednią podległość określa etat Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.