BIP
Historia WSzW

Historia i tradycja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Bydgoszcz rozpoczęła się wraz z powstaniem Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy (1951 r.). Ówczesna Wojskowa Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy koordynowała działalność podległych Wojskowych Komend Rejonowych. Określała szczegółowe zadania w zakresie poboru i potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych. Współdziałała również z organami w3adzy państwowej na obszarze województwa bydgoskiego i gdańskiego. Wojskowe Komendy Rejonowe, koncentrowały swoją działalność na administrowaniu zasobami żołnierzy rezerwy i poborowych, dokonywaniu poborów i reklamowania od służby wojskowej. Do ich kompetencji należało także ewidencjonowanie i administrowanie zasobami ośrodków transportowych na podległym sobie terenie oraz prowadzenie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Kolejnym okresem zmian organizacyjnych i terytorialnych w terenowych organach administracji wojskowej była II połowa lat 60 - tych. W 1964 roku rozpoczęto stopniowe wprowadzanie nowego sytemu obrony terytorium kraju, składającego się z terenowych sztabów wojskowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Za podstawie tworzenia sztabów przyjęto istniejącą sieć wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych. Rozpoczął się proces powstawania Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Powiatowych i Miejskich. W wyniku tego z dniem 1 lutego 1965 roku z jurysdykcji WKW Bydgoszcz wyłączone zostało województwo gdańskie a następnie powstały, jako samodzielne organy administracji wojskowej: WSzW Bydgoszcz i WSzW Gdańsk, każdy w granicach swojego województwa. Zakres działania sztabów wojskowych obejmował zagadnienia powszechnej samoobrony ludności oraz przygotowania władz administracyjnych i zakładów pracy do obrony terytorialnej. Zadania z tym związane sztaby realizowały w ścisłym współdziałaniu z prezydiami wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych. Wojewódzkie i powiatowe sztaby wojskowe stały się organami o podwójnym podporządkowaniu.
 

Sztab Wojskowy Bydgoszcz. WSZW Bydgoszcz wraz z 6 podległymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień obejmuje swym zasięgiem obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Wojewódzki Sztab Wojskowy Bydgoszcz jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa. Spełnia również funkcje terytorialnego organu dowodzenia odpowiedzialnego za koordynację przygotowań WSzW, WKU i innych podporządkowanych jednostek wojskowych, organów i instytucji uczestniczących W militarnej obronie obszaru odpowiedzialności. Współpracuje z dowódcami jednostek wojskowych i pozamilitarnymi ogniwami obronnymi szczebla wojewódzkiego w zakresie operacyjnego przygotowania terenu oraz wykorzystania infrastruktury wojskowej i cywilnej województwa. Koordynuje użycie jednostek wojskowych w akcjach ratunkowych na rzecz ludności i środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. Jest organem odwoławczymi instancji od decyzji administracyjnych wydanych przez podległe Wojskowe Komendy Uzupełnień. Prowadzi postępowania wyjaśniające i wydaje decyzje kwalifikacyjne w sprawach odszkodowawczych. Zadania mobilizacyjne, uzupełnieniowe i operacyjne realizujemy, ściśle współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, podmiotami gospodarczymi organizacjami społecznymi. Godnym odnotowania jest fakt, że sprawnością organizacyjną i funkcjonalną terenowych organów administracji wojskowej wielokrotnie potwierdzały przeprowadzone ćwiczenia, treningi a także kontrole. Jest to powód do satysfakcji.
 

Pod względem organizacyjnym i mobilizacyjnym i w dziedzinie mobilizacyjno-uzupełnieniowej były organami terenowej administracji wojskowej i podlegały Ministrowi Obrony Narodowej. W zakresie obrony terytorialnej i powszechnej samoobrony ludności były organami prezydiów właściwych rad narodowych, na przykład Miejski Sztab Wojskowy w Bydgoszczy podlegał w tym zakresie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. W 1965 roku został sformowany Wojewódzki Sztab Wojskowy Bydgoszcz, który objął swym zasięgiem województwo bydgoskie. Pierwszym Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Bydgoszcz został płk Marek Klibański. WSzW Bydgoszcz podporządkowano 11 Powiatowych Sztabów Wojskowych na terenie województwa bydgoskiego. Do zasadniczych zadań Wojewódzkich Sztabów Wojskowych należało między innymi: planowanie mobilizacyjne i kierowanie uzupełnianiem stanów osobowych jednostek wojskowych na terenie województwa, współpraca z właściwymi organami cywilnymi i organizacjami paramilitarnymi, sprawowaniem nadzoru nad formacjami samoobrony, bilansowanie zasobów osobowych pozostających w ewidencji Powiatowych Sztabów Wojskowych, planowanie powoływania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe, rekrutacja kandydatów do zawodowej służby wojskowej i ochotników do długoterminowej zasadniczej służby wojskowej. Następne lata przyniosły kolejne zmiany. W 1975 roku przeformowano Powiatowe Sztaby Wojskowe na Wojskowe Komendy Uzupełnień, które istnieją do dziś. Istota zmian nie polegała jedynie na zmianie nazwy, ale również dotyczyła zmiany funkcji zakresu działania. Wojskowym Komendom Uzupełnień przywrócono rolę i zadania podstawowego terenowego organu administracji wojskowej w dziedzinie mobilizacyjno - uzupełnieniowej. Problemy obrony cywilnej przekazano powołanym przy urzędach wojewódzkich i miejskich -wojewódzkim i miejskim inspektoratom obrony cywilnej. W 1996 roku utworzono Wojewódzki Sztab Wojskowy - Regionalny Sztab Wojskowy "KUJAWY". Swym zasięgiem działania obejmował cztery województwa (bydgoskie, toruńskie, włocławskie i pilskie). WSZW - RSZW podlegały 3 WSzW (Toruń, Piła, Włocławek) oraz 9 WKU (Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń, świecie. Grudziądz, Brodnica, Włocławek, Piła, Walcz), a także Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny w Bydgoszczy. Od stycznia 1999 roku po reorganizacji administracji państwowej i samorządowej WSZW - RSZW zostało przeformowane na Wojewódzki Sztab Wojskowy.